B2B Pazarlama Çözümleri

Dijitalist Marketing

Home Dijitalist Bilişim Hizmetleri ve Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Dijitalist Bilişim Hizmetleri ve Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir.  Bu aydınlatma metni ile Veri Sorumlusu sıfatı ile olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek istedik.

Dijitalist Bilişim Hizmetleri ve Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi bir bilişim hizmeti şirketi olarak verilerinizi en üst düzeyde korumaktadır ve bu amaçla kendisini her geçen gün geliştirmektedir.

Bu metinde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyet.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Toplanan Kişisel Verilerinizin Türü ve İşleme Amacı

KVKK uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörüldüğü üzere;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

İşlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir.

 • Kimlik verileriniz (isim, soyadı)
 • İletişim verileriniz (telefon numarası, e-posta adresi, şehir bilgisi)
 • Çalıştığınız kurum ve pozisyonunuz
 •  Fatura bilgileri, banka hesap bilgileri, satın alınan ürün veya hizmetlere yönelik bilgiler.
 • Müşteri yorum, geri bildirim ve şikayet verileri
 • Vergi dairesi, vergi numarası, cari hesap bilgileri

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun öngördüğü sınırlar içerisinde ve kanunun ilkeleri esas alınarak işlenmektedir. Kanun çerçevesinde Dijitalist Bilişim Hizmetleri ve Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi olarak veri işleme amaçlarımız;

 • Sizlere sunulan ürün ve hizmet kalitesinin arttırılabilmesi
 • Dijitalist Bilişim Hizmetleri ve Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi olarak yeniliklerden, sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin haberdar edilebilmesi
 • Kişiye özel ihtiyaçlar ve kullanım amaçlarının tespit edilmesi
 • Dijitalist Bilişim Hizmetleri ve Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi’nin ticari faaliyetin yürütülebilmesi ve bu bağlamda sizlere eksiksiz ifanın sağlanabilmesi
 • Sürekli güncellenen dijital dönüşüm hakkında sizleri bilgilendirmek ve gereken durumlarda aydınlatmanın yapılabilmesi;
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin en iyi şekilde faydalanabilmesi;
 • Dijitalist Bilişim Hizmetleri ve Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi olarak ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin geliştirilebilmesi, belirlenebilmesi
 • Ticari politikalarımızda ve yönetimsel işleyişimizde doğru kararların alınabilmesi
 • Dijitalist Bilişim Hizmetleri ve Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi’nin kurumsal işleyişin sağlanabilmesi
 • Şirket içi politikalarımızın hedeflerine ulaştırılması ve böylelikle siz müşterilerimizin memnuniyetinin arttırılabilmesi
 • Veri güvenliğinin sağlanabilmesi
 • Yaşanan olumsuz durumların çözümlenebilmesi
 • Dijitalist Bilişim Hizmetleri ve Bilgisayar Ticaret Limited Şirketine gelen talep ve şikayetler için iletişime geçilebilmesi
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Veri analizi, araştırma ve anketler yapabilmek

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Dijitalist Bilişim Hizmetleri ve Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nin 5. maddesinde belirtilmiş olan;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Veri işleme faaliyetinin, yukarıdaki hukuki sebeplerden birine dayandırılamadığı zaman ise açık rızanıza dayanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Kişisel verileriniz, web sitemizi ziyaret etmeniz halinde kullanmış olduğumuz çerezler aracılığıyla “İletişim” sayfamızda bulunan formu doldurup göndermeniz halinde e-posta, çevrimiçi sistemler ya da müşteri ilişkileri yönetim sistemleri (CRM, Form, SAP, vb.) üzerinden toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel Verileriniz K.V.K.K. Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın veya Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla K.V.K.K. Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanıza istinaden yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketleri, GSM Operatörleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, webinar alt yapı sağlayıcıları, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, satış, pazarlama ve Dijitalist Bilişim Hizmetleri ve Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, e bülten gönderimi ve CRM desteği veren firmalar ve benzeri) ile kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Yurt dışına aktarılan kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Kişilerle Paylaşıyor muyuz?

Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki yetkili Kurum ve Kuruluşları’na, ve

Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, dijital pazarlama faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek için yazılım ve bilişim şirketleri ile paylaşabiliyoruz. Bu kapsamda üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında meydana gelebilecek hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki tüm önlemler ile aktarım yapılan kişilerden de gerekli gizlilik taahhüdü ve güvence alınmıştır.

Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.dijitalistmarketing.com’dan ulaşabileceğiniz İletişim Formu’nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi kimliğinizi tespit edici belgeler ile www.dijitalistmarketing.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Metropol İstanbul A Blok No:2E K:21Ataşehir İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak iletebilir veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@dijitalistmarketing.com adresine iletebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yukarıda belirtilen yöntemlerle Şirket’imize iletmeniz durumunda Şirket’imiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirket’imiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Veri Sorumlusu: Dijitalist Bilişim Hizmetleri ve Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi

Adres: Metropol İstanbul A Blok No:2E K:21Ataşehir İstanbul

Güvenlik

Dijitalist Bilişim Hizmetleri ve Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi bilgilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem veriyoruz. Kişisel tanımlayıcı bilgilerin iletilmesini önlemek için Dijitalist Bilişim Hizmetleri ve Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi SSL teknolojisini kullanmaktadır. Bu teknoloji ile kişisel verileriniz, kişi bilgisayarı ile sunucularımız arasında iletilmeden önce şifrelenmektedir. Böylece verileriniz yetkilendirilmemiş erişimlerden korunur.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak sözleşmenin ifasından veya bitiminden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Çerezler

Ziyaret ettiğiniz web siteleri, bilgisayarınıza veya telefonunuza küçük bilgiler kaydedip, daha sonra aynı siteyi ziyaret ettiğinizde bu bilgileri okuyabilirler. Bu küçük bilgilerin kaydedildiği dosyalara çerez denir. Çerezler genellikle internette gezinti deneyiminizi iyileştirmeye ve siteleri kişiselleştirmeye yarar. İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Dijitalist Bilişim Hizmetleri ve Bilgisayar Ticaret Limited olarak Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Bu durum web sitemizden tam anlamı ile yüksek performanslı olarak faydalanamayacağınız anlamına gelebilir, bu durumu hatırlatmak isteriz.

Kullanmış olduğumuz çerezlere ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikamızdan ulaşabilirsiniz.

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metninde Değişiklikler

Dijitalist Bilişim Hizmetleri ve Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi, Gizlilik Politikası, Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası periyodik olarak gözden geçirilip düzeltilebilir. Bu siteyi kullanmakla Gizlilik Politikamızı, işbu Aydınlatma Metnimizi ve Çerez Politikamızı önceden bildirmeden değiştirme hakkımız olduğunu kabul etmiş olursunuz.