B2B Pazarlama Çözümleri

Dijitalist Marketing

Home Webinar Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)

 

BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, gerçek kişi müşterilerimiz için hazırlanmıştır. Şirket tarafından oluşturulan KVKK politikalarımızı https://dijitalistmarketing.com internet adresimizden inceleyebilirsiniz.

 

1.Veri Sorumlusu:

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla Dijitalist Bilişim Hizmetleri ve Bilgisayar Limited Şirketi (“Dijitalist Marketing”) tarafından hazırlanmıştır.

 

2.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

 

Şirketimiz ile olan faaliyetler kapsamında, şirketin kurumsal gelişim faaliyetlerini sürdürmek, müşteri hizmetlerinin sunulması, müşteri memnuniyetini, iletişimi sağlamak, sözleşmenin kurulması ve ifasını sağlamak, işlem güvenliğinizi sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli yasal bildirimlerde bulunmak. Finans, muhasebe, ödeme, tahsilat, faturalandırma işlemlerini gerçekleştirmek, hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü, şirket yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmek amaçlarıyla, Kanun’un 4. 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıda yazılı kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

3.İşlenen Kişisel Veriler:

 

Şirketimizle olarak paylaştığınız, adı, soyadı, elektronik posta, telefon, internet giriş çıkış kayıt bilgileri, IP bilgisi, çerez bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, talep/şikâyet yönetim bilgisi, reklam, kampanya, pazarlama bilgisi, şirketimize ait bina ve eklentilerini ziyaret etmeniz sebebiyle toplanan, işlenen kamera görüntü kayıtları ve şirketimizle paylaştığınız diğer kişisel verileriniz,

 

4.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

 

Bu aydınlatma metni kapsamında, belirtilen kişisel verileriniz; 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; ilgili birim çalışanlarımıza, şirket ortaklarına/hissedarlarımıza, temsilcilerimize, iş/çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

5.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel bilgileriniz, şirketimiz tarafından doğrudan müşterilerimizden, tedarikçilerden, hizmet sağlayıcılarımızdan, internet sitemizi, sosyal medya hesaplarımızı ziyaret etmeniz, şirketimizle telefon, elektronik posta, fax vasıtalarıyla iletişim kurmanız, elektronik ortamda ve fiziki ortamdaki formları doldurmanız, şirketimizle sözleşmelerin kurulması ve ifası,  iş/çözüm ortaklarımız, özel hukuk tüzel kişileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile elektronik ortamlarda ve elektronik olmayan ortamlarda işlenerek depolanmakta, toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz; şirketimiz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak işlenmekte, toplanmaktadır.

6.Kişisel Veri Sahibinin Hakları (Başvuru Hakkı):

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ ilgili kişinin haklarını düzenleyen ” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi;  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, veri sorumlusu olarak Dijitalist Bilişim Hizmetleri ve Bilgisayar Limited Şirketi, Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sk. A Blok Apt. No: 2E/331 Ataşehir İstanbul adresine bizzat, internet sitemizde bulunan BAŞVURU FORMUNU doldurarak yazılı olarak veya info@dijitalistmarketing.com adresine e-posta göndererek veya noter vasıtasıyla iletebilirsiniz.